پلمپ دفاتر

کلیه تجار به استثنا کسبه جزء مکلفند که دفاتر زیر را پلمپ نمایند :

1-  دفتر روزنامه که کلیه فعالیت های تجاری روزانه در آن ثبت می شود.

2-  دفتر کل که خلاصه معالمات روزانه  به صورت هفتگی در آن ثبت می شود.

3-   دفتر دارائی که کلیه دیون مطالبات و دارائی های منقول و غیرمنقول به صورت سالانه در آن درج می شود.

برای دریافت دفاتر پلمپ هر سال حداکثر تا اسفندماه سال قبل به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرده و برگه اظهارنامه پلمپ را تکمیل نمایید. پس از گذشت 20 روز الی یک ماه دفاتر پلمپ توسط مامور پست به دست شما می رسد.

چرا باید پلمپ دفاتر کنیم ؟ اگر این کار را انجام ندهیم چه اتفاقی می افتد؟

در صورت عدم تکمیل و تحویل دفاتر پلمپ مالیات به صورت علی الراس محاسبه خواهد شد و تاجر حق هیچ گونه اعتراضی هم نخواهد داشت.

برای پلمپ دفاتر به تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل، تصویر روزنامه رسمی تاسیس شرکت و مهر شرکت لازم است.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :