ثبت شرکت | ثبت شرکتها | ثبت شرکت ها

در قانون تجارت ایران آمده است : شرکت قراردادی است که بر اساس آن شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می‌کنند.

در ایران اداره ثبت شرکت ها ارگانی است که مسئول ثبت شرکت ها است.

برای ثبت شرکت باید هدف ها و آینده ی شرکت را در نظر گرفت تا مشخص شود شرکت در چه گروهی باید ثبت شود. منظور از گروه این است که شرکت به عنوان شرکت سهامی عام ثبت شود یا تضامنی و غیره. در ایران اکثر شرکت ها اکثرا یا به عنوان شرکت سهامی خاص یا به عنوان مسولیت محدود ثبت می شوند.

برای اینکه یک شرکت بتواند در مزایدات و مناقصات شرکت کند باید قبلا ثبت شرکت کرده باشد در غیر این صورت امکان شرکت ندارد.

قانون تجارت بیان می کند که همه ی شرکت های مندرج در قانون باید ثبت شوند و تابع مقررات ثبت شرکت هستند.

ثبت شرکت به صورت غیر مستقیم الزامی است به این معنا که ثبت یک شرکت در تشکیل آن نقشی ندارد اما عدم ثبت شرکت طبق قانون مستوجب مجازات است. از طرف دیگر برای اینکه  یک شرکت به عنوان شخص حقوقی شناسایی شود باید ثبت شود.

در مرحله ثبت شرکت نیازی به سند یا اجاره نامه ی شرکت نیست ولی در زمان تشکیل پرونده دارایی به آن نیاز است. اگر در زمان ثبت آدرس دیگری ثبت شده باشد از طریق صورت جلسه تغییر آدرس نشانی شرکت را می توان تغییر داد.